bip.gov.pl
A A A K

Zamówienia publiczne

1.

Bydgoszcz, dnia 03 czerwca 2024 r.

ZAPYTANIE O CENĘ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanego decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2020 r. znak PINB.540.15.2019.MP nakładającej obowiązek rozbiórki wolno stojącego budynku rekreacji indywidualnej na terenie działki nr ew. 30/11, obręb 450 (powstałej w wyniku podziału działki nr ew. 30/2, obręb 450) przy ulicy Przyłubskiej w Bydgoszczy, wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę zgodnie z przedmiarem i kosztorysem sporządzonym przez mgr inż. Roberta Kozaneckiego poprzez:
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku (j.m. m2)
8,00 x 3,92 x 2 = 62,72 m2
2,92 x 2,44 = 7,125 m2
- rozebranie rynien PCW nadające się do użytku (j.m. m2)
8,00 x 2 +2,92 = 18,920 m2
- rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu na styk (j.m. m2)
poz. 1 69,845 m2
- rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych (j.m. m2)
poz. 1 69,845 m2
- rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 10 cm (j.m. m3)
(7,08 x 5,13 – 1,0 x 2,0) x 0,10 = 3,432 m3
- rozebranie podłoża z betonu o grubości do 10 cm (j.m. m3)
(6,68 x 4,73 + 2,12 x 1,58) x 0,10 <podłoga w budynku> = 3,495 m3
- rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej – odcinek biegu ponad 8 stopni (j.m. szt.) 1 szt.
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (j.m. szt.)
3 <okna> 3 szt.
1 <drzwi> 1 szt.
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (j.m. m2)
1,75 x 2,27 x 2 = 7,945 m2
- demontaż styropianu ze ścian zewnętrznych (j.m. m2)
(5,23 x 4,20 + ½ x 5,23 x 1,29) x 2 – 1,75 x 2,27 x 2 – 2,29 x 0,83 – 0,80 x 2,27 = 39,017 m2
7,18 x 4,20 x 2 – 2,62 x 2,79 + 2,62 x 2,49 + (2,79 + 2,49) / 2 x 1,78 x 2 – 0,86 x 2,00 – 1,08 x 1,03 = 66,092 m2
- rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo – wapiennej (j.m. m3)
((6,88 + 4,93) x 2 x 4,20 + ½ x 4,93 x 1,29 x 2 – 1,75 x 2,27 x 2 – 2,29 x 0,83 – 0,80 x 2,27) x 0,175 = 16,433 m3
(2,32 x 2,49 + (2,79 + 2,49) / 2 x 1,78 x 2 – 0,86 x 2,00 – 1,08 x 1,03) x 0,175 = 2,160 m3
- rozebranie wieńców i nadproży (j.m. m3)
((2,29 + 0,20 x 2) + (0,80 + 0,20 x 2) + (1,75 + 0,20 x 2) x 2 + (1,08 + 0,20 x 2) + (0,86 + 0,20 x 2)) x 0,175 x 0,20 <nadproża> = 0,383 m3
(6,88 + 4,93) x 2 x 0,24 x 0,15 + (3,92 + 6,16) x 2 x 0,12 x 0,12 <wieniec> = 1,141 m3
- rozebranie murów z bloczków na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu (j.m. m3)
((6,88 + 4,93) x 2 + 1,78 x 2 + 2,32) x 0,24 x 0,50 <ściana fundamentowa> = 3,540 m3
- rozebranie ław, stóp i fundamentów żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm (j.m. m3)
0,50 x 0,30 x ((6,88 + 4,93) x 2 + (1,78 x 2 + 2,32)) = 4,425 m3
- zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III (j.m. m3)
(poz. 13 + poz. 14) = 7,965 m3
- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (j.m. m3)
poz. 6 <beton> 3,495 m3
poz. 11 + poz. 13 <bloczki betonowe> 22,133 m3
poz. 5 + poz. 12 + poz. 14 <żelbet> 9,381 m3
- utylizacja styropianu (j.m. m3)
poz. 10 x 0,05 = 5,255 m3

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt).
4. Termin do złożenia oferty: 31 lipca 2024 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Damian Barski, tel. (52) 58-58-808.

2.

Bydgoszcz, dnia 22.05.2024 r.


ZAPYTANIE O CENĘ

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności, określającej stan techniczny budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 1m33) usytuowanego na działce nr ewid. 7/2 obr. 200 przy ul. Toruńskiej 168 w Bydgoszczy, a także stan techniczny instalacji elektrycznej, instalacji gazowej i stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) znajdujących się w częściach wspólnych przedmiotowego budynku; ekspertyza techniczna powinna w sposób niebudzący wątpliwości ustalić przyczynę występujących pęknięć elementów konstrukcyjnych – ściany nośnej oraz sposób ich zabezpieczenia/naprawy.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt sporządzającemu ekspertyzę).
4. Termin do złożenia oferty: 25.06.2024 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Monika Mstowska, tel. 52-58-58-162.

3.

Bydgoszcz, dnia 15 maja 2024 r.

ZAPYTANIE O CENĘ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanego z dnia 18 stycznia 2023 r. znak PINB.540.197.2021.MP obowiązku polegającego na rozbiórce budynku garażu z częścią gospodarczą usytuowanego na terenie działki nr ew. 3 obręb 153 przy ulicy Cmentarnej 56 w Bydgoszczy usytuowanego około 1,20 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną nr ew. 2 wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę zgodnie z przedmiarem i kosztorysem sporządzonym przez mgr inż. Roberta Kozaneckiego poprzez:
- rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład (j.m. m2)
(6,38 + 0,20 x 2) x 3,48 x2 = 47,189 m2
1,03 x 4,14 - rozebranie konstrukcji więźb dachowych – deskowanie dachu na styk 51,453 m2
- rozebranie belek stropowych (j.m. m2)
6,38 x 4,14 = 26,413 m2
- rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 26,413 m2
- rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 51,453 m2
- rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm (j.m. m3)
6,38 x 4,14 x 0,10 = 2,641 m3
- rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej – odcinek biegu ponad 8 stopni (wejście na poddasze schodami zewnętrznymi) 1 szt.
- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okno 1 szt., drzwi na poddasze 1 szt.)
- demontaż bramy garażowej o powierzchni ponad 2 m2 (j.m. m2)
2,52 x 2,04 = 5,141 m2
- rozebranie płytek elewacyjnych ściennych (j.m. m2)
4,14 x 2,07 – 2,52 x 2,04 = 3,429 m2
(2,52 + 2,04 x 2) x 0,33

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt).
4. Termin do złożenia oferty: 30 czerwca 2024 r. (liczy się data wpływu do organu). Jeśli koniec terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Damian Barski, tel. (52) 58-58-808.

4.

Bydgoszcz, dnia 23.02.2024 r.


ZAPYTANIE O CENĘ

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie za zobowiązanych oceny technicznej sporządzonej przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiedniej specjalności, określającej stan techniczny instalacji elektrycznej oraz stan techniczny przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) znajdujących się w lokalach mieszkalnych nr 4 oraz 5 w budynku mieszkalnym (oznaczonym na mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) położonym w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 41A działka nr ewid. 157 obr. 111.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt sporządzającemu ocenę).
4. Termin do złożenia oferty: 20.03.2024 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Monika Mstowska, tel. 52-58-58-162.

5.

Bydgoszcz, dnia 09.11.2023 r.


ZAPYTANIE O CENĘ

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określającej stan techniczny i sposób zabezpieczenia stropu pomiędzy pomieszczeniem w lokalu numer 1 znajdującym się na parterze, a pomieszczeniem przynależnym do lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującym się na I piętrze w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Śniadeckich 41A w Bydgoszczy (oznaczonym na mapie ewid. symbolem 1m2) działka nr ewid. 157 obr. 111.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt sporządzającemu ekspertyzę).
4. Termin do złożenia oferty: 08.12.2023 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Monika Mstowska, tel. 52-58-58-162.

6.

Bydgoszcz, dnia 07.10.2022 r.


ZAPYTANIE O CENĘ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanych: skucia luźnych i odpadających tynków zewnętrznych znajdujących się na elewacji od strony podwórza frontowego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewid. 19/1 obr. 63 przy ul. Grunwaldzkiej 129 w Bydgoszczy, naprawy płyt balkonowych wszystkich balkonów znajdujących się na elewacji frontowej w/w budynku mieszkalnego.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt).
4. Termin do złożenia oferty: 20.11.2022 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Monika Mstowska, tel. 52-58-58-162.Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 03.06.2024
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 03.06.2024
Dokument oglądany razy: 9 114