bip.gov.pl
A A A K

Klauzula informacyjna


Od dnia 25 maja 2018 r. rozpoczyna się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia. Poniżej informujemy o najważniejszych zagadnieniach dotyczących przetwarzania Pani/a danych osobowych, jakie może mieć miejsce od dnia 25 maja 2018 r. w związku z załatwianiem spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy.


Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.


Podstawa i cel przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy wystąpią, co do zasady cztery z nich :

  1. Niezbędność przetwarzania do celów wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora;
  2. Niezbędność przetwarzania w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
  3. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy, której jest Pan/i stroną;
  4. Pani/a dobrowolna zgoda.

Pani/a dane w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Pani/a dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/a strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych lub sprawowanie władzy publicznej – do czasu istnienia tej podstawy lub żywotnych interesów.


Administrator danych

Administratorem Pani/a danych osobowych w związku ze sprawami załatwianymi w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Grudziądzkiej 9-15, 85-130 Bydgoszcz, a także podmioty, którym na podstawie obowiązujących przepisów Pani/a dane będą przekazywane. W sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych wysyłając e-mail na adres pietrow@pinbbydgoszcz.pl lub przez skrzynkę ePUAP Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy.

Przekazywanie danych


Pani/a dane mogą zostać przekazane innym organom władzy publicznej w ramach wykonywanych przez nas zadań, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów, które wymagają przekazywania danych. Pani/a dane mogą w rzadkich przypadkach być przekazywane podmiotom przetwarzającym te dane na nasze zlecenie.

Pani/a uprawnienia

Zgodnie z RODO ma Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych może ja Pan/i w każdej chwili wycofać.Opublikował: Sebastian Krzych
Publikacja dnia: 04.09.2018
Podpisał: PINB Bydgoszcz
Dokument z dnia: 04.09.2018
Dokument oglądany razy: 3 048