bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 01.08.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Wybór ofert na zakup samochodu

Informacje o rozstrzygnięciach

Bydgoszcz, 2023-08-01

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z dnia 16.05.2023r. na wykonanie zastępcze za zobowiązanych - współwłaścicieli działek nr ewid.: 43 i 42 w obrębie 393 przy ulicy Licznerskiego 5 i 7 w Bydgoszczy, ekspertyzy technicznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych przy ulicy Licznerskiego 5 i 7 w Bydgoszczy (działki nr ewid.: 43 i 42 w obrębie 393), dotyczącej dokonanych zmian w rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w nich się znajdujących, usytuowanych przy wspólnej ścianie granicznej, która to kspertyza winna wskazać jednoznacznie ilość wymaganych przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych), a w razie braku dostatecznej ich ilości - wskazać możliwość rozwiązania istniejącej sytuacji, wpłynęła jedna oferta na wykonanie w/w opracowania, złożona przez KAMBIZ Bartosz Bizon w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym. Cena brutto wskazana przez oferenta wynosi 6.765,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).
W związku z powyższym, przedmiotowa oferta została wybrana przez tut. organ.

Bydgoszcz, dnia 31.07.2023 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2022 r. tut. organu na wykonanie zastępcze za zobowiązanych - Moderator Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – rozbiórki samowolnie zrealizowanej rozbudowy polegającej na dobudowaniu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kanałowej 8 w Bydgoszczy (działka nr 61 obr. 77) parterowego pomieszczenia o wymiarach ca 5,43 m x 4,92 m i wysokości 3,97 m (wchodzącego w skład lokalu nr 17), wraz z rozbiórką przylegających schodów o długości około 2,00 m x 5,30 m i likwidacją 2 otworów drzwiowych łączących rozbudowane pomieszczenie z budynkiem mieszkalnym poprzez ich zamurowanie, a także dokonać rozbiórki samowolnie zrealizowanej rozbudowy polegającej na dobudowaniu znajdujących się nad lokalem nr 17 - tarasu konstrukcji drewnianej o wymiarach ca 2 m x 5,30 m i balkonu konstrukcji drewnianej o wymiarach ca 2 m x 5,30 m, wraz z likwidacją - otworów drzwiowych w ścianie szczytowej znajdujących się w lokalach mieszkalnych nr 12A i 14A umożliwiających wejście na objęte nakazem rozbiórki taras i balkon – poprzez ich ich zamurowanie, wpłynęła jedna oferta na wykonanie ww robót złożona przez KAMBIZ Bartosz Bizon w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym. Cena brutto wskazana przez oferenta wynosi 37.515,00 zł (słownie trzydzieści siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych 00/100). Opcjonalnie oferent zaproponował rozszerzenie oferty o usługę wywiezienia i utylizacji materiałów porozbiórkowych w łącznej kwocie 45.264,00 (słownie czterdzieści pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote). W związku z powyższym, przedmiotowa oferta została wybrana przez tut. organ.

Bydgoszcz, dnia 20.07.2023 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych zabezpieczenia części B budynku „B” usytuowanego na działce nr 36 obr. 96 przy ul. Poznańskiej 19/Grudziądzkiej 26 w Bydgoszczy zgodnie z zaleceniami zawartymi w ocenie stanu technicznego budynku „B” z dnia 30.03.2015 r. sporządzonej przez mgr inż. Piotra Bocian i Pana Piotra Suleckiego po uzyskaniu stosownej decyzji od Miejskiego Konserwatora Zabytków: 1) zabezpieczenie konstrukcji dachowej do czasu wykonania jej generalnego remontu (lub w zależności od woli właścicieli rozbiórki przedmiotowego obiektu) poprzez:
- podparcie krokwi słupami drewnianymi, o wym. 7x7 cm, w połowie rozpiętości ich przęseł, na stropie należy ułożyć podwalinę, o wym. 10x10 cm rozkładającą obciążenie na sąsiednie belki stropowe,
- uzupełnienie brakujących krokwi,
- podparcie płatwi pośredniej słupami drewnianymi, o wym. 8x8 cm, w połowie rozpiętości jej przęseł na stropie należy ułożyć podwalinę, o wym. 10x10 cm rozkładającą obciążenie na sąsiednie belki stropowe;
2) zabezpieczenie elementów murowych poprzez:
- wykonanie zastrzałów drewnianych ścianki attyki, zabezpieczających ją przed przełamaniem się i upadkiem na dach, zastrzały wykonać z krawędziaków o wym. 10x10 cm i zamocować je za pośrednictwem blach stalowych do ścianki attyki oraz belek stropowych, mocowanie do belek stropowych za pośrednictwem podwaliny, kąt dla zastrzałów ok. 60 stopni, ilość zastrzałów 3 szt., przejście zastrzałów przez pokrycie dachu wykonać jako szczelne,
- przemurowanie luźnych cegieł,
tut. organ informuje, że w terminie do dnia 31.12.2022 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę Handlowo-Usługową Dorota Tondel - Chruścicka; cena brutto wynosi 45600, 00 zł. W związku z powyższym, przedmiotowa oferta została wybrana przez tut. organ.

Bydgoszcz, dnia 9 lutego 2023 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08.11.2022 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określającej stan techniczny częściowo rozebranego muru oporowego posadowionego na terenie działki o nr 62/1 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy przy granicy z działką nr 61/2 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy 10 w Bydgoszczy (ekspertyza ta winna w sposób nie budzący wątpliwości odpowiedzieć na pytanie czy obecny stan techniczny muru oporowego zapewnia bezpieczeństwo przed ewentualnym osunięciem się skarpy pomiędzy działką o nr 62/1 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy a działką nr 61/2 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy 10 w Bydgoszczy, a w przypadku stwierdzenia, iż aktualny stan muru nie zapewnia takiego bezpieczeństwa o wskazanie sposobu doprowadzenia przedmiotowego muru oporowego do stanu zgodnego z prawem. Ekspertyzą tą również należy objąć sąsiedni budynek znajdujący się w strefie oddziaływania położony na działce o nr 62/2 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy), tut. organ informuje, że w terminie złożenia ekspertyzy tj do 08.02.2023 r. wpłynęła jedna oferta na wykonanie ww ekspertyzy złożona przez BUD-MAR Adam Olejniczak w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym: cena brutto wynosi 18.450,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). W związku z powyższym, przedmiotowa oferta została wybrana przez tut. organ.

Bydgoszcz, dnia 03.11.2022 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2022 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określającej sposób wykonania naprawy trzech balkonów znajdujących się na elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 1m5) położonego w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 14 działka nr ewid. 31 obr. 82. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy budynek wpisany jest gminnej ewidencji zabytków, sposób naprawy balkonów należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków, tut. organ informuje, że w terminie do dnia 30.06.2022 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez T10 Prosta S.A.; cena brutto wynosi 9594, 00 zł. W związku z powyższym, przedmiotowa oferta została wybrana przez tut. organ.

Bydgoszcz, dnia 03.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określającej szczegółowy zakres i prawidłowość wykonania robót budowlanych polegających na remoncie części dachu budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) położonego w Bydgoszczy przy ul. Siedleckiej 50 działka nr ewid. 90/1 obr. 17 w oparciu o inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji całego budynku. Ekspertyza techniczna powinna w sposób niebudzący wątpliwości określić czy przedmiotowe roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w przypadku odpowiedzi negatywnej wskazywać sposób doprowadzenia do zgodności z tymi przepisami tut. organ informuje, że w terminie do dnia 30.05.2020 r. wpłynęły dwie oferty.
Wybrano najtańszą ofertę firmy BETAC Iwona Czerwińska NIP: 953-113-95-11; cena brutto wynosi 2 500, 00 zł.Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 01.08.2023
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 01.08.2023
Dokument oglądany razy: 3 984