bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 20.07.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie ogłoszenia

Informacje o rozstrzygnięciach

Bydgoszcz, dnia 20.07.2023 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.11.2022 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych zabezpieczenia części B budynku „B” usytuowanego na działce nr 36 obr. 96 przy ul. Poznańskiej 19/Grudziądzkiej 26 w Bydgoszczy zgodnie z zaleceniami zawartymi w ocenie stanu technicznego budynku „B” z dnia 30.03.2015 r. sporządzonej przez mgr inż. Piotra Bocian i Pana Piotra Suleckiego po uzyskaniu stosownej decyzji od Miejskiego Konserwatora Zabytków: 1) zabezpieczenie konstrukcji dachowej do czasu wykonania jej generalnego remontu (lub w zależności od woli właścicieli rozbiórki przedmiotowego obiektu) poprzez:
- podparcie krokwi słupami drewnianymi, o wym. 7x7 cm, w połowie rozpiętości ich przęseł, na stropie należy ułożyć podwalinę, o wym. 10x10 cm rozkładającą obciążenie na sąsiednie belki stropowe,
- uzupełnienie brakujących krokwi,
- podparcie płatwi pośredniej słupami drewnianymi, o wym. 8x8 cm, w połowie rozpiętości jej przęseł na stropie należy ułożyć podwalinę, o wym. 10x10 cm rozkładającą obciążenie na sąsiednie belki stropowe;
2) zabezpieczenie elementów murowych poprzez:
- wykonanie zastrzałów drewnianych ścianki attyki, zabezpieczających ją przed przełamaniem się i upadkiem na dach, zastrzały wykonać z krawędziaków o wym. 10x10 cm i zamocować je za pośrednictwem blach stalowych do ścianki attyki oraz belek stropowych, mocowanie do belek stropowych za pośrednictwem podwaliny, kąt dla zastrzałów ok. 60 stopni, ilość zastrzałów 3 szt., przejście zastrzałów przez pokrycie dachu wykonać jako szczelne,
- przemurowanie luźnych cegieł,
tut. organ informuje, że w terminie do dnia 31.12.2022 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Firmę Handlowo-Usługową Dorota Tondel - Chruścicka; cena brutto wynosi 45600, 00 zł. W związku z powyższym, przedmiotowa oferta została wybrana przez tut. organ.

Bydgoszcz, dnia 03.11.2022 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.05.2022 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określającej sposób wykonania naprawy trzech balkonów znajdujących się na elewacji od strony podwórza budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 1m5) położonego w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 14 działka nr ewid. 31 obr. 82. Z uwagi na fakt, że przedmiotowy budynek wpisany jest gminnej ewidencji zabytków, sposób naprawy balkonów należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków, tut. organ informuje, że w terminie do dnia 30.06.2022 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez T10 Prosta S.A.; cena brutto wynosi 9594, 00 zł. W związku z powyższym, przedmiotowa oferta została wybrana przez tut. organ.

Bydgoszcz, dnia 03.06.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 23.03.2020 r. tut. organu na wykonanie za zobowiązanych ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, określającej szczegółowy zakres i prawidłowość wykonania robót budowlanych polegających na remoncie części dachu budynku mieszkalnego (oznaczonego na mapie ewidencyjnej symbolem 1m2) położonego w Bydgoszczy przy ul. Siedleckiej 50 działka nr ewid. 90/1 obr. 17 w oparciu o inwentaryzację powykonawczą z uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji całego budynku. Ekspertyza techniczna powinna w sposób niebudzący wątpliwości określić czy przedmiotowe roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w przypadku odpowiedzi negatywnej wskazywać sposób doprowadzenia do zgodności z tymi przepisami tut. organ informuje, że w terminie do dnia 30.05.2020 r. wpłynęły dwie oferty.
Wybrano najtańszą ofertę firmy BETAC Iwona Czerwińska NIP: 953-113-95-11; cena brutto wynosi 2 500, 00 zł.Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 20.07.2023
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 20.07.2023
Dokument oglądany razy: 3 853