bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 28.06.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano zapytanie ofertowe "Babia Wieś"

Zamówienia publiczne

1.

Bydgoszcz, dnia 28.11.2022 r.

ZAPYTANIE O CENĘ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanych zabezpieczenia części B budynku „B” usytuowanego na działce nr 36 obr. 96 przy ul. Poznańskiej 19/Grudziądzkiej 26 w Bydgoszczy zgodnie z zaleceniami zawartymi w ocenie stanu technicznego budynku „B” z dnia 30.03.2015 r. sporządzonej przez mgr inż. Piotra Bocian i Pana Piotra Suleckiego po uzyskaniu stosownej decyzji od Miejskiego Konserwatora Zabytków: 1) zabezpieczenie konstrukcji dachowej do czasu wykonania jej generalnego remontu (lub w zależności od woli właścicieli rozbiórki przedmiotowego obiektu) poprzez:
- podparcie krokwi słupami drewnianymi, o wym. 7x7 cm, w połowie rozpiętości ich przęseł, na stropie należy ułożyć podwalinę, o wym. 10x10 cm rozkładającą obciążenie na sąsiednie belki stropowe,
- uzupełnienie brakujących krokwi,
- podparcie płatwi pośredniej słupami drewnianymi, o wym. 8x8 cm, w połowie rozpiętości jej przęseł na stropie należy ułożyć podwalinę, o wym. 10x10 cm rozkładającą obciążenie na sąsiednie belki stropowe;
2) zabezpieczenie elementów murowych poprzez:
- wykonanie zastrzałów drewnianych ścianki attyki, zabezpieczających ją przed przełamaniem się i upadkiem na dach, zastrzały wykonać z krawędziaków o wym. 10x10 cm i zamocować je za pośrednictwem blach stalowych do ścianki attyki oraz belek stropowych, mocowanie do belek stropowych za pośrednictwem podwaliny, kąt dla zastrzałów ok. 60 stopni, ilość zastrzałów 3 szt., przejście zastrzałów przez pokrycie dachu wykonać jako szczelne,
- przemurowanie luźnych cegieł.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt).
4. Termin do złożenia oferty: 31.12.2022 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Monika Mstowska, tel. 52-58-58-162.

2.

Bydgoszcz, dnia 07.10.2022 r.


ZAPYTANIE O CENĘ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanych: skucia luźnych i odpadających tynków zewnętrznych znajdujących się na elewacji od strony podwórza frontowego budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr ewid. 19/1 obr. 63 przy ul. Grunwaldzkiej 129 w Bydgoszczy, naprawy płyt balkonowych wszystkich balkonów znajdujących się na elewacji frontowej w/w budynku mieszkalnego.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt).
4. Termin do złożenia oferty: 20.11.2022 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Monika Mstowska, tel. 52-58-58-162.

3.

Bydgoszcz, dn. 08.11.2022 r.


ZAPYTANIE O CENĘ

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie za zobowiązaną ekspertyzy technicznej sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności określającej stan techniczny częściowo rozebranego muru oporowego posadowionego na terenie działki o nr 62/1 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy przy granicy z działką nr 61/2 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy 10 w Bydgoszczy. Ekspertyza ta winna w sposób nie budzący wątpliwości odpowiedzieć na pytanie czy obecny stan techniczny muru oporowego zapewnia bezpieczeństwo przed ewentualnym osunięciem się skarpy pomiędzy działką o nr 62/1 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy a działką nr 61/2 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy 10 w Bydgoszczy, a w przypadku stwierdzenia, iż aktualny stan muru nie zapewnia takiego bezpieczeństwa o wskazanie sposobu doprowadzenia przedmiotowego muru oporowego do stanu zgodnego z przepisami techniczno budowlanymi np. poprzez wzmocnienie lub przebudowę przedmiotowej konstrukcji oporowej. Ekspertyzą tą również należy objąć sąsiedni budynek znajdujący się w strefie oddziaływania położony na działce o nr 62/2 w obr. 97 przy ul. Św. Trójcy w Bydgoszczy.

Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt sporządzającemu ekspertyzę).
4. Termin do złożenia oferty: 8.02.2023 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203.
6. Informacji udziela: Sebastian Krzych, tel. 52-58-58-808.

4.

Bydgoszcz, 2023-05-16

ZAPYTANIE O CENĘ


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ulicy Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanych ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, 2 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, położonych przy ulicy Licznerskiego 5 i 7 w Bydgoszczy (działki nr ewid.: 43 i 42 w obrębie 393), dotyczącej dokonanych zmian w rozmieszczeniu poszczególnych pomieszczeń i urządzeń w nich się znajdujących, usytuowanych przy wspólnej ścianie granicznej. Ekspertyza ta winna wskazać jednoznacznie ilość wymaganych przewodów kominowych (dymowych i wentylacyjnych), a w razie braku dostatecznej ich ilości - wskazać możliwość rozwiązania istniejącej sytuacji.

Warunki i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, wyrażone w kwocie brutto, związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni od dnia wyboru oferty, z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania właścicieli budynków o terminie, w któym należy udostępnić obiekty sporządzającemu ekspertyzę.
4. Termin złożenia oferty: 31 lipca 2023 roku (liczony od daty wpływu do tut. organu).
5. Adres złozenia oferty: 85-130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9-15, budynek "B", pok. 203.
6. Informacji udziela: Marek Klowczyński, tel.: 53-58-58-183.

5.

Bydgoszcz, dnia 25.05.2023


Zapytanie ofertowe

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 9-15 w Bydgoszczy zaprasza do przedstawienia oferty na wykonanie zastępcze za zobowiązanych - Moderator Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy – rozbiórki samowolnie zrealizowanej rozbudowy polegającej na dobudowaniu do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kanałowej 8 w Bydgoszczy (działka nr 61 obr. 77) parterowego pomieszczenia o wymiarach ca 5,43 m x 4,92 m i wysokości 3,97 m (wchodzącego w skład lokalu nr 17), wraz z rozbiórką przylegających schodów o długości około 2,00 m x 5,30 m i likwidacją 2 otworów drzwiowych łączących rozbudowane pomieszczenie z budynkiem mieszkalnym poprzez ich zamurowanie, a także dokonać rozbiórki samowolnie zrealizowanej rozbudowy polegającej na dobudowaniu znajdujących się nad lokalem nr 17 - tarasu konstrukcji drewnianej o wymiarach ca 2 m x 5,30 m i balkonu konstrukcji drewnianej o wymiarach ca 2 m x 5,30 m, wraz z likwidacją - otworów drzwiowych w ścianie szczytowej znajdujących się w lokalach mieszkalnych nr 12A i 14A umożliwiających wejście na objęte nakazem rozbiórki taras i balkon – poprzez ich zamurowanie.
Warunki ofertowe i zawartość oferty:
1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty wyrażone w kwocie brutto związane z realizacją zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
3. Przewidywany termin wykonania: uzgodniony z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy - nie wcześniej niż 30 dni do dnia wyboru oferty (z uwagi na konieczność pisemnego poinformowania współwłaścicieli o terminie, w którym należy udostępnić obiekt).
4. Termin do złożenia oferty: 30.07.2023 r. (liczy się data wpływu do organu).
5. Adres złożenia oferty: ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, pokój 203

6. Informacji udziela: Piotr Komiszak, tel. 52-5858605.

Zakup samochodu osobowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy zamierza w roku 2023 zakupić nowy samochód osobowy na potrzeby inspektoratu.

I. W pierwszym kryterium cenowym samochód powinien spełniać następujące parametry:
- fabrycznie nowy, rok produkcji 2023,
- pięcioosobowy, z podniesionym zawieszeniem (typu activ), crossover
- silnik spalinowy min 1000 cm3, lub hybryda
- skrzynia biegów manualna lub automatyczna
- nawigacja wbudowana w kokpit z możliwością aktualizacji u dealera, bądź samodzielnie,
- klimatyzacja,
- norma emisji spalin EURO 6
- nadwozie w jednolitym jasnym kolorze np. biały,
- wyposażenie: gaśnica samochodowa, trójkąt ostrzegawczy, lewarek, apteczka, klucz do kół, koło zapasowe dojazdowe, 4x gumowe dywaniki
- gwarancja min. 24 miesiące na podzespoły,
- gwarancja min. 120 miesiące na perforację korozyjną,
- pakiet bezpłatnych przeglądów oraz bezpłatnych napraw w przypadku usterki lub awarii części objętej umową na okres min. 3 lata lub min. 100.000 km
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie m. Bydgoszczy,
- termin dostarczenia pojazdu nieprzekraczający daty 20.12.2023,

- cena do 90000 zł (z VAT)
- odbiór samochodu w Bydgoszczy,
- instrukcja obsługi w języku polskim.

Wyposażenie dodatkowe:
- elektrycznie sterowane szyby w drzwiach, zestaw głośnomówiący, czujniki parkowania, centralny zamek sterowany pilotem, czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, systemy bezpieczeństwa

II. W drugim kryterium cenowym proszę uwzględnić kryterium I oraz:
- komplet kół zimowych (opona + felga).

III. W trzecim kryterium cenowym proszę uwzględnić kryteria I oraz
- ubezpieczenie OC/AC/NNW oraz assistance na 1 rok

Oferta winna składać się kalkulacji ceny samochodu dla pierwszego, drugiego i trzeciego kryterium cenowego – zgodnie z treścią zapytania ofertowego, która będzie podstawą wyboru oferty danego dealera (dostawcy).

Termin składania ofert do: 30.09.2023 r.

G
M
T
Y
Funkcja mowy jest ograniczona do 200 znaków


Opublikował: Piotr Komiszak
Publikacja dnia: 28.06.2023
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 28.06.2023
Dokument oglądany razy: 7 961