bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 06.06.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: formatowanie tekstu

Ogłoszenia o zatrudnieniu


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy

OFERTY DO 15 czerwca 2016
WYMIAR ETATU: 1/2
STANOWISKA: 1

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
specjalista
do spraw: postępowań administracyjnych w zakresie prawa budowlanego

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Bydgoszcz
ADRES URZĘDU:
ul. Grudziądzka 9 - 15, 85-130 Bydgoszcz


WARUNKI PRACY
wystąpienia publiczne, reprezentacja urzędu, wyjazdy służbowe

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektoratu NadzoruBudowlanego dla Miasta Bydgoszczy
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych
 • udział w kontrolach przeprowadzanych przez PINB
 • współpraca z organami administracji architektoniczno-budowlanej
 • sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących stosowania przepisów prawa w zakresie orzecznictwa

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa, administracji lub prawa
 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej
 • znajomość przepisów w zakresie ustaw: Prawo budowlane wraz z warunkami technicznymi oraz Kodekspostępowania administracyjnego
 • obsługa komputera: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejątność analitycznego myślenia
 • odporność na stres
 • komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczeniazawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 15 czerwca 2016 r.
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9 - 15
85-130 Bydgoszcz
budynek B II piętro pok. 203

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Ogłoszenie o naborze (zatrudnieniu) członka korpusu służby cywilnej.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie do 15.06.2016 r. W zależności od liczby zakwalifikowanych osób, kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (52) 58 58 162Opublikował: Mariusz Kowalczyk
Publikacja dnia: 06.06.2016
Podpisał: Sylwia Demska
Dokument z dnia: 29.06.2014
Dokument oglądany razy: 2 115